Menu
ISSN : 1906-0181 (Print)
ISSN : 2673-026X (Online)

Total :

W3Counter

number of visitors.


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม TCI กลุ่ม 2
ISSN : 1906-0181 (Print)
ISSN : 2673-026X (Online)

 • slidebg1
  We are now back online !
  Rajabhat Mahasarakham University Journal
 • 3dbg
  Read Latest Issue !
  Vol. 13 Issue.2 MAY - AUGUST 2019
  all articles in Rajabhat Mahasaralham University Journal is all right reserved
  by Rajabhat Mahasarakham University


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิมพ์ 2 รูปแบบ
1. รูปแบบตีพิมพ์ : ISSN 1906-0181 (Print) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) ถึงปัจจุบัน
2. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : ISSN 2673-026X (Online) ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ปีที่ 13 ฉบับที่ 1) เป็นต้นไปบทความล่าสุด : Online First Articles

หนังสือเรียนภาษาไทยเรื่อง “นกกางเขน” : ความล้ำหน้าในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) ของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 25
The Oriental Magpie, A Thai Language Handbook : A pre-modern Consciousness in Environmental Ethics of the Ministry of Education before the 21st Century

ธัญญา สังขพันธานนท์ และลาวัณย์ สังขพันธานนท์ Thanya Sangkhaphanthanon and Lawan Sangkhaphanthanon Volume : 13 Issue : 3, September - December, pages : 19 - 32

Read More | Full Paper Download

การมองอนาคต
Foresight

นิติบดี ศุขเจริญ Nitibodee Sukjaroen Volume : 13 Issue : 3, September - December, pages : 33 - 42

Read More | Full Paper Download

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของพระเจกิอาจารย์อีสานใต้
The Processes of Identity Creation of Senior Monks in the Southern Isaan Thailand

พระครูสังฆรักษ์ คุณ ศิริสำราญ (สุภาจาโร) มนตรี ศรีราชเลา และธีระพงษ์ มีไธสง Phrakhru Sangkharak SiriSamran (Supajaro), Montree sreerajalao and Theerapong Meethaisong Volume : 13 Issue : 3, September - December, pages : 43 - 48

Read More | Full Paper Download

ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการโดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้น ๆ ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบ ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา โดยเผยแพร่ออนไลน์ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ในรูปเล่ม สาหรับจัดส่งให้ห้องสมุดและหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ

กำหนดการตีพิมพ์

มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ
- มกราคม - เมษายน
- พฤษภาคม-สิงหาคม
-กันยายน-ธันวาคม

Copyright & Privacy

Copyright Notice
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
Privacy Statement
ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

วารสารฯ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

โดยมีขอบเขตเป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เปิดรับบทความจากผู้แต่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้การเข้าถึงแบบ Open Access

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Graduate School, Rajabhat Maha Sarakham University 80 Nakhon Sawan Road, Muang District, Maha Sarakham Province, Thailand 44000
Phone: 043-725438
Fax: 043-725438
Email: rmu_j@rmu.ac.th

Editor in Chief
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกฉบับ

เครือข่าย