Menu

ISSN : 1906-0181

Total :

W3Counter

number of visitors.


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ISSN : 1906-0181 TCI กลุ่ม 1

 • slidebg1
  We are now back online !
  Rajabhat Mahasarakham University Journal
 • 3dbg
  Read Latest Issue !
  Vol. 12 Issue.1 JANUARY - APRIL 2018
  all articles in Rajabhat Mahasaralham University Journal is all right reserved
  by Rajabhat Mahasarakham University

ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จะพิจารณาบทความแบบ Double blind Reviewed และผลการพิจาณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการตีพิมพ์

มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ
- มกราคม - เมษายน
- พฤษภาคม-สิงหาคม
-กันยายน-ธันวาคม

Copyright & Privacy

Copyright Notice
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
Privacy Statement
ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

วารสารฯ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

โดยมีขอบเขตเป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เปิดรับบทความจากผู้แต่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้การเข้าถึงแบบ Open Access

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Graduate School, Rajabhat Maha Sarakham University 80 Nakhon Sawan Road, Muang District, Maha Sarakham Province, Thailand 44000
Phone: 043-725438
Fax: 043-725438
Email: rmu_j@rmu.ac.th

Editor in Chief
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์สมชาย วงค์เกษม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกฉบับ

เครือข่าย